آخرین محصولات


T-30
نوار آبیاری روزنه ۳۰ سانت توس تیپ (Toos Tape)

Emitting pipe ISO 9261 16.5 – ۱.۴ – ۰.۸ bar نوار

T-20
نوار آبیاری روزنه ۲۰ سانت توس تیپ (Toos Tape)

Emitting pipe ISO 9261 16.5 – 1.4 – 0.8 bar نوار

T-10
نوار آبیاری روزنه ۱۰ سانت توس تیپ (Toos Tape)

Emitting pipe ISO 9261 16.5 – ۰.۸۶ – ۰.۸ bar نوار

AB-30
نوار آبیاری روزنه ۳۰ سانت آبفشان جنوب

Emitting pipe ISO 9261 16.5 – ۱.۴ – ۰.۸ bar نوار