جدول مشخصات فنی نوارهای تولیدی شرکت مهندسی نشت آب توس

نام تجاری توس تیپ و آبفشان جنوب آبفشان جنوب توس تیپ و آبفشان جنوب توس تیپ توس تیپ
نام اختصاری (کد تولید) T30/A30 A20 T10/A10 T20 T20
قطر داخلی نوار (میلیمتر) ۱۶.۵ ۱۶.۵ ۱۶.۵ ۱۶.۵ ۱۶.۵
ضخامت (میکرون) ۲۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰
آبدهی نوار (لیتر در متر بر ساعت) ۴.۵ ۸.۵ ۹ ۷ ۶
آبدهی روزنه (لیتر در ساعت) ۱.۴ ۱.۷ ۰.۹ ۱.۴ ۱.۲
حداقل فشار کاری ( بار) ۰.۴ ۰.۴ ۰.۴ ۰.۴ ۰.۴
فاصله روزنه‌ها (سانتیمتر) ۳۰ ۲۰ ۱۰ ۲۰ ۳۰
فشار کاری مناسب ( بار) ۰.۶ ۰.۶ ۰.۶ ۰.۶ ۰.۶
حداکثر فشار کاری (بار) ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
ضریب تغییرات ساخت CV ۰.۰۲ ۰.۰۳ ۰.۰۴ ۰.۰۳ ۰.۰۲
ابعاد کلاف نوار (سانتیمتر) قطر ۳۷ ارتفاع ۳۰ قطر ۳۷ ارتفاع ۳۰ قطر ۴۲ ارتفاع ۳۰ قطر ۳۷ ارتفاع ۳۰ قطر ۳۷ ارتفاع ۳۰
متراز کلاف نوار ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰
وزن کلاف (کیلوگرم) ۱۳.۵ ۱۴.۵ ۱۵.۵ ۱۴.۵ ۱۴.۵

* فشار کاری پیشنهادی: ۰/۶بار
** ۵۰ درصد تغییرات فشار حدود ۲۸ درصد تغییرات آبدهی را بهمراه دارد.
*** حرف A نشانه نوارهای آبفشان جنوب و حرف T نشانه نوارهای توس تیپ است.