راهنمای بهره‌برداری از نوار آبیاری قطره‌ای

برای کاربرد صحیح نوارهای آبیاری قطره‌ای توس تیپ (Toos-Tape) و آبفشان جنوب با هدف دستیابی به نتیجه مطلوب و جلوگیری از خساراتهای ناشی از عدم توجه به نکات فنی، توصیه می‌شود مفاد این دستورالعمل بطور دقیق مطالعه و نکات آن رعایت گردد.
پمپ، فیلتر، نوار آبیاری، تجهیزات تزریق کود و مواد شیمیایی از اجزای مهم سیستم آبیاری قطره‌ای نواری می‌باشند. برای رسیدن به سیستم قطره‌ای موفق بایستی برنامه نگهداری و بهره‌برداری مناسبی را داشته باشیم که در زیر اشاره شده است:
۱- اصولاً از سیستم آبیاری قطره‌ای نواری نبایستی در مزارعی که دارای آب‌های خیلی سخت و شور هستند، استفاده گردد. در صورت اجبار لازم است قبل از طراحی و نصب نوار، آزمایش کامل آب صورت گرفته تا در طراحی شبکه روش‌های خنثی‌کننده و پیش‌گیری کننده از انسداد پیش‌بینی شود.
۲- در صورت استفاده از آب‌های لب‌شور توصیه می‌شود که نوار در زیر خاک نصب شود.
۳- در مورد آبهای دارای آلودگی فیزیکی (ذرات معلق) لازم است طراحی و نصب ایستگاه فیلتراسیون به گونه‌ای باشد که ذرات بیشتر از ۱۰۰ میکرون امکان ورود به شبکه را نداشته باشند. در مواردی که منابع آب دارای ذرات معلق کمتر از ۱۰۰ میکرون هستند (که معمولاٌ با فیلترهای متداول تصفیه نمی‌شوند)، احداث استخر ترسیب و یا هر از چندگاهی شستشوی شبکه با آب کاملاً‌ تصفیه شده الزامی است.
۴- ایجاد شکستگی (زاویه) در سرتاسر طول نوار نصب شده، باعث کاهش جریان آب می‌شود. این وضعیت بخصوص در ابتدای خطوط و حدفاصل اتصال نوار به لوله‌های ۱۶ میلیمتری و یا در نقاط پاره شده‌ای که مجدداً ترمیم شده، بیشتر مشاهده می‌گردد که بایستی کنترل و رفع نقص شوند.
۵- از نصب نوار بر روی شیب‌های زیاد (بیش از ۲%) خودداری و سعی شود در اینگونه اراضی نوار در جهت عمود بر شیب نصب شود. عدم رعایت این مسئله اولاً‌ سبب عدم یکنواختی توزیع آب در طول نوار آبیاری می‌شود و ثانیاً در زمان غیر فعال بودن شبکه ممکن است مکش معکوس ایجاد و ذرات رس به درون روزنه‌ها مکیده شود. بنابراین چنانچه اجبار به نصب نوار در روی اراضی با شیب بیش از ۲% باشد، ترجیحاً بایستی نوار برروی خاک نصب گردد و در صورت اجبار به نصب نوار در زیر خاک، حتماً بایستی تجهیزات مکش هوا در شبکه پیش بینی و نصب گردد.
۶- در محاسبات نیاز آبی چنانچه نیاز آبی گیاه زراعی کمتر برآورد گردد، ریشه گیاه جهت دسترسی به آب به مجرای خروجی نوار نفوذ کرده و موجب انسداد خواهد شد. بنابراین همواره بایستی محیط اطراف ریشه رطوبت کافی داشته باشد و نیاز آبی گیاه تامین شود.
۷- پس از خاتمه عملیات تزریق کود و سموم در شبکه، سیستم مدت مناسبی فعال باشد تا باقیمانده مواد تزریق شده بوسیله آب خالص کاملاٌ حل و دفع گردد.
۸- فشار کاری ایده‌آل جهت بهره‌برداری از نوارهای تولیدی این شرکت ۶/۰ اتمسفر می‌باشد که در صورت عدم رعایت فشار ایده آل، آبدهی روزنه‌‌ها از مقدار اسمی تغییر می‌نماید. حداقل فشار کاری ۴/۰ اتمسفر و حداکثر فشار کاری ۱ اتمسفر برای نوارهای تولیدی این شرکت می‌باشد. بنابراین فشار سیستم در طول فصل بهره‌برداری بایستی در محدوده تعریف شده باشد.
۹- برای کنترل علف‌های هرز توصیه می‌شود که از سموم علف کش استفاده شده و کارگران وجین‌کار از کاربرد اشیاء تیز برای وجین استفاده ننمایند.
۱۰- ضروری است برچسب هر کلاف نوار که حاوی کد و تاریخ تولید کلاف مزبور است تا پایان مرحله نصب، نگهداری شود تا در صورت بوجود آمدن مسایل پیش‌بینی نشده، امکان بررسی و رسیدگی به موضوع فراهم باشد.
۱۱- پس از پایان دوره بهره‌برداری، بایستی نوارها از سطح مزرعه جمع‌آوری گردیده تا باعث آلودگی مزرعه نگردد.
۱۲- چنانچه نوار در زیر خاک نصب شده، بهتر است برای سهولت در جمع‌آوری نوار، مزرعه یک نوبت آبیاری محدود شده تا خاک روی نوار نیمه مرطوب و نرم شود.