شرکت در نمایشگاه‌ها

شرکت مهندسی نشت آب توس در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی زیر حضور فعال داشته است:

الف) نمایشگاه داخلی:

– مشهد: نمایشگاه بین المللی کشاورزی (ماشین آلات، ،نهاده ها، ،مکانیزاسیون)

– شیراز: نمایشگاه بین المللی کشاورزی (ماشین آلات، ،نهاده ها، ،مکانیزاسیون)

– تهران: نمایشگاه بین المللی کشاورزی (ماشین آلات، ،نهاده ها، ،مکانیزاسیون)

– تهران: نمایشگاه ایران پلاست

– کرج: نمایشگاه بین المللی کشاورزی (ماشین آلات، ،نهاده ها، ،مکانیزاسیون)

– جیرفت: نمایشگاه کشاورزی (ماشین آلات، ،نهاده ها، ،مکانیزاسیون)

– اردبیل: نمایشگاه بین المللی کشاورزی (ماشین آلات، ،نهاده ها، ،مکانیزاسیون)

– تبریز: نمایشگاه بین المللی کشاورزی(ماشین آلات، ،نهاده ها، ،مکانیزاسیون)

ب) نمایشگاه خارجی:

– فرانسه :
Paris International Agricultural Show/ 2001

– ایتالیا :
EIMA, Bologna 10 – ۱۴ NOVEMBER / 2010

– افغانستان: نمایشگاه فناوری اطلاعات کشاورزی، صنعتی، دامداری و تجارتی

– ترکیه :
Growghtech 2010 (Eurasia), 10th international horticulture agriculture floriculture and technologies fair

– آذربایجان :

t100t111t122t133t166t177t255t244t144