طول مناسب جهت پهن کردن نوارهای شرکت مهندسی نشت آب توس

 

نوع نوار آبیاری شیب زمین فشار ورودی ۰/۶ اتمسفر
یکنواختی پخش آب (EU)
۹۰% ۸۵% ۸۰%
Toos-Tape با فاصله روزنه ۲۰ سانتیمتر -۱% ۱۰۵ ۱۱۸ ۱۲۷
۰ ۸۵ ۱۰۵ ۱۱۳
+۱% ۶۲ ۸۲ ۹۴
Toos-Tape و آبفشان جنوب با فاصله روزنه۳۰ سانتیمتر -۱% ۸۸ ۱۰۰ ۱۰۷
۰ ۷۵ ۹۰ ۹۷
+۱% ۵۲ ۷۳ ۸۴
Toos-Tape و آبفشان جنوب با فاصله روزنه۳۰ سانتیمتر -۱% ۱۳۰ ۱۵۰ ۱۶۰
۰ ۱۰۷ ۱۲۸ ۱۴۰