عضویت در مجامع

شرکت مهندسی نشت آب توس در مجامع زیر عضویت دارد:

  • ۱) عضو اتاق بازرگانی صنعت و معدن و کشاورزی خراسان
  • ۲) عضو اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان
  • ۳) عضو خانه صنعت و معدن و تجارت خراسان
  • ۴) عضو انجمن خدمات فنی مهندسی خراسان رضوی
  • ۵) عضو انجمن صنفی شرکت‌های آبیاری تحت فشار خراسان رضوی
  • ۶) عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
123