موفقیت ها

شرکت مهندسی نشت آب توس در موارد زیر موفق به دریافت رتبه کشوری و استانی شده است:
۱- اولین تولید کننده نوار آبیاری قطره ای در کشور
۲- اولین تولیدکننده اتصالات آبیاری قطره‌ای نواری کشور
۳- اولین دارنده نشان استاندارد ملی ایران در تولید نوارهای آبیاری قطره‌ای
۴- اولین واحد نمونه تولید نوار آبیاری قطره‌ای در ایران
۵- واحد نمونه تحقیقات نوآوری و فنی مهندسی استان خراسان در سال ۱۳۹۰
۶- واحد نمونه تحقیقات نوآوری و فنی مهندسی کشور در سال ۱۳۸۹
۷- واحد نمونه تولیدی استان خراسان در سال ۱۳۸۹
۸- اولین تولیدکننده پلاستیکهای زیست تجزیه پذیر در استان خراسان
۹- واحد نمونه تحقیقات نوآوری و فنی مهندسی استان خراسان در سال ۱۳۹۱
۱۰- واحد نمونه کشوری در سال ۱۳۹۲

t199t277t11t55t188