محصولات / اتصالات آبیاری قطره‌ای

واشر 20
واشر ۲۰ میلیمتر

نام پایه: واشر ۲۰ نام پایه تکمیلی: واشر لاستیکی ۲۰ میلیمتر کاربرد: آب بندی کردن

واشر 16
واشر ۱۶ میلیمتر

نام پایه: بست کور ۱۶ نام پایه تکمیلی: واشر لاستیکی ۱۶ میلیمتر کاربرد: آب بندی

میخ تثبیت نوار
میخ تثبیت نوار

نام پایه: میخ تثبیت نوار نام پایه تکمیلی: میخ تثبیت نوار کاربرد: ثابت نگه داشتن

شیر 16 میلیمتر
شیر ۱۶ میلیمتر

نام پایه: شیر ۱۶ میلیمتر نام پایه تکمیلی: شیر ۱۶ * ۱۶ میلیمتر کاربرد: قطع

رابط نوار به نوار1
رابط نوار به نوار

نام پایه: رابط نوار به نوار نام پایه تکمیلی: رابط نوار آبیاری قطره ای به

رابط نوار به لوله 16
رابط نوار به لوله ۱۶

نام پایه: رابط نوار به لوله ۱۶ نام پایه تکمیلی: رابط نوار آبیاری قطره ای

رابط 16
رابط ۱۶ میلیمتر

نام پایه: رابط ۱۶ نام پایه تکمیلی: رابط ۱۶ میلیمتر کاربرد: اتصال لوله های ۱۶

كور 20
بست کور ۲۰ میلیمتر

نام پایه: بست کور ۲۰ نام پایه تکمیلی: بست کور ۲۰ میلیمتر کاربرد: کور کردن

كور 16
بست کور ۱۶ میلیمتر

نام پایه: بست کور ۱۶ نام پایه تکمیلی: بست کور ۱۶ میلیمتر کاربرد: کور کردن

بست ابتدایی نوار
بست ابتدایی نوار

نام پایه: بست ابتدایی نوار نام پایه تکمیلی: رابط نوار آبیاری قطره‌ای به لوله پلی