محصولات / نوارهای آبیاری قطره‌ای

T-30
نوار آبیاری روزنه ۳۰ سانت توس تیپ (Toos Tape)

Emitting pipe ISO 9261 16.5 – ۱.۴ – ۰.۸ bar نوار آبیاری ۳۰ سانتیمتری فاصله

T-20
نوار آبیاری روزنه ۲۰ سانت توس تیپ (Toos Tape)

Emitting pipe ISO 9261 16.5 – 1.4 – 0.8 bar نوار آبیاری ۲۰ سانتیمتری فاصله

T-10
نوار آبیاری روزنه ۱۰ سانت توس تیپ (Toos Tape)

Emitting pipe ISO 9261 16.5 – ۰.۸۶ – ۰.۸ bar نوار آبیاری ۱۰ سانتیمتری فاصله

AB-30
نوار آبیاری روزنه ۳۰ سانت آبفشان جنوب

Emitting pipe ISO 9261 16.5 – ۱.۴ – ۰.۸ bar نوار آبیاری ۳۰ سانتیمتری فاصله

AB-20
نوار آبیاری روزنه ۲۰ سانت آبفشان جنوب

Emitting pipe ISO 9261 16.5 – ۱.۷ – ۰.۸ bar نوار آبیاری ۲۰ سانتیمتری فاصله

AB-10
نوار آبیاری روزنه ۱۰ سانت آبفشان جنوب

Emitting pipe ISO 9261 16.5 – ۰.۸۶ – ۰.۸ bar نوار آبیاری ۱۰ سانتیمتری فاصله